Ecoflotta-ház® Klímabarát Épület és Jármû Mikroerômû Klaszter

Alapszabály

Egyesületi mottó:
„Haszonkeresés nélkül semmi sem történik a világon. De ne is kívánjunk az emberektől érdekeikkel ellentétes dolgot. De nem olyan alacsony váz ez. Csak fordítsuk nemes célra, önhaszonra.”
/Gróf Széchenyi István/

Jelen Ecoflotta-ház® Budapest ...kerületi egyesületi minta alapszabály a „Gép- és Gazdaságsegítő Kör” típusú speciális zöld gazdaságsegítő egyesületi minta alapszabály alapján készült.

I. Alapadatok

1.§ Egyesületi alapadatok


(1) Név: Ecoflotta-ház® Budapest ….kerületi SEAP Zöld Gazdaságsegítő és Közhasznú Energia Fogyasztóvédelmi Egyesület

(2) Rövid név: Ecoflotta-ház® XX Egyesület
(XX jelölés Budapest 1-23 kerület száma szerinti jelölés lehet) 

(3) Honlapnév: www.ecoflotta-hazXX.hu

(4) E-mail.info@ecoflotta-hazXX.hu

(5) Ecoflotta-ház® XX Egyesület (együttes védjegy)Ecoflotta-ház logó

(6) Székhely: Irányítószám Budapest ….kerület ……………….közterület…………….házszám


2.§  Budapest kerületi 2020 évi zöldáram célok

(1). Az Egyesület 2020 évi célja: Budapest Fenntartható Energia Akció Tervbe (angol rövidítéssel Budapest SEAP) a Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület energia tagozat által javasolt 2020 évi épületi (napelem és zöldgáz mikro CHP) zöldáram termelési cél. Ez konkrétan 2020-ban minden kerületi lakosra évente 222 kW.h zöldáram. Ezen zöldáram megtermelhető középületi vagy magánépületi napelemes vagy zöldgáz mikroerőmű (mikro CHP) berendezéssel. Épületi mikroerőmű az ELMŰ (230/400 V és 50 Hz) kerületi hálózatba max. 50 kW teljesítményű áramot adhat. 

(Évente 222 kW.h/fő zöldáram céltól eltérő Ecoflotta-ház® kerületi Egyesület SEAP 2020 kerületi zöldáram célok meghatározásához kérje az országos Ecoflotta-ház® Egyesületi hálózat szervező Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület  Ecoflotta-ház®  energia referens  segítségét: e-mail info@magyarzoldkereszt.eu


(2) Ecoflotta-ház® Budapest XII.ker. HEGYVIDÉK Egyesület konkrét célja a 2020-ban várható 60 ezer fős kerületi lakosság alapján évente 13 320 000 kW.h kerületi épületi mikroerőmű berendezés.

(3) Ecoflotta-ház® Budapest XII.ker. HEGYVIDÉK Egyesületi cél 2020-ra évente kb. 2000-3000 óra átlagos épületi zöldáram mikroerőmű üzemóra esetén kb. 5 000 kW zöldáram Virtuális Erőmű kapacitás. Ez 2020-ra kb.  500 db kb. 10 kW zöldáramú épületi mikroerőmű (napelem és mikro CHP)

(4) 2020-ig 8 év alatt évente átlagosan 50-60 db 10 kW zöldáramú épületi mikroerőmű (napelem vagy mikro CHP) berendezést kell tehát az Egyesületnek koordinálni a SEAP 2020 célok éves eléréséhez.

(Konkrét Budapest kerületi Ecoflotta-ház® egyesületi SEAP 2020 helyi zöldáram célok meghatározásához kérje Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület  Ecoflotta-ház®  energia referens  segítségét: e-mail info@magyarzoldkereszt.eu  ) 

3.§ Bírósági nyilvántartás adatok

(1) Egyesület bírósági nyilvántartásba vétel dátuma és azonosító száma: 2012…..


(2) Egyesület közhasznú egyesületi nyilvántartási dátuma és azonosító száma:2014…….


II. Közhasznú energia fogyasztóvédelmi egyesületi célok

4.§ Budapest … kerületi  közhasznú energia fogyasztóvédelmi egyesületi célkitűzések

(1) Budapest … kerületi SEAP 2020 középületi és magánépületi mikroerőmű eszköz (napelem, zöldgáz mikro CHP) projekt portfólió koordinálás a kerületi önkormányzat, a kerületi lakosság és az érdekelt kerületi (áram és gáz) energiaszolgáltatók között.
 
(2) Budapest kerületi zöldáram gazdálkodás társadalmi körülményeire vonatkozóan az épületi zöldáram termelő és fogyasztó tagok közötti www.ecoflotta-hazXX.hu internet hálózati és számítógépes ügyfélkezelő szolgáltatások koordinálása.

(3) Budapest kerületi középület és magánépület zöldáram és zöldhő valamint kerületi alternatív jármű FLOTTA zöldáram és zöldgáz igény felmérés az Ecoflotta-ház® számítógépes felhő alapú ügyfélkezelő Zöld igényvezérelt Beruházási Rendszer internet szolgáltatással.

(4) Az előzőekhez kapcsolódó más olyan Budapest …. kerületi Fenntartható Energia Akció Terv társadalmi feladatok elvégzése, amelyet az Egyesület tagjai a közgyűlésen egyesületi (éves vagy 5 éves távlati) célú üzleti tervi feladatnak nyilvánítanak.

(5) Budapest  kerületi polgármester a Fővárosi Bíróság által történő közhasznú szervezeti nyilvántartása után köthet csak  SEAP együttműködési szerződést az Egyesülettel.

III. Közhasznúság

5.§

Az Egyesület Budapest ….kerületi Fenntartható Energia Akció Terv SEAP 2020 célú  zöld gazdaságsegítő szakmapolitikai aktivitása nem számit sem politikai sem gazdasági célú főtevékenységnek. Az Egyesület közhasznú egyesületként kerületi polgármester jelöltet nem állíthat.

6.§

Az Egyesület tagjai nem kaphatnak semmilyen ingyenes energia vagy dologi támogatást. Minden Egyesületi zöldenergia gazdaságsegítő szolgáltatást a tagok az éves üzleti tervben meghatározott (tagsági díjon felüli) díjfizetés mellett vehetnek csak igénybe.

7.§

Az Egyesület közhasznú energia fogyasztóvédelmi SEAP 2020 Fenntartható Energia Akció Terven alapuló tevékenységének meg kell felelni mindazon jogszabályi előírásoknak, amelyet a vonatkozó törvények a közhasznúság, az adó visszaigénylés és más kedvezmények feltételéül szabnak. Például az Egyesület vezető tisztségviselői nem kaphatnak tiszteletdíjat. Legfeljebb költségtérítést számlával igazolt költségeikre.
IV. Tagsági viszony

8.§

Budapest ….. kerületi zöld gazdaságsegítő és energia fogyasztóvédelmi Egyesület fogyasztói tagjai azok a természetes és jogi személyek, akik (amelyek) az Egyesület Budapest …. kerületi működési területén legalább egy éves (havi áramszámlákkal igazolt) áramfogyasztó tevékenységet folytatnak.

9.§

A tagsági viszony az Egyesület honlapjáról letölthető kitöltött és személyesen aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezhető. A felvételről az Egyesület elnökség dönt. Amennyiben a belépési nyilatkozat aláírása, illetve benyújtása után az elnökség 30 napon belül nem nyilatkozik, a tagsági viszony automatikusan létrejön.

10.§

A belépés elutasítása csak írásban lehetséges, az elutasítást nem kell indokolni. Elutasítás esetén a belépni szándékozó 30 napon belül az Egyesület közgyűléshez fellebbezhet. Egyesület közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek nincs helye.


11.§

2012 évi alapító tagok azok akik a  szabályosan kitöltött és aláírt tagnyilvántartó lapot 2012.dec.28-ig az Egyesület megjelölt székhelyén személyesen vagy 2012.dec.28 péntek 24 óráig postán vagy e-mail leadják.

12.§

A tagsági viszony megszűnik
(1) Természetes személy halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével
(2) Benyújtott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel
(3) Kizárással. A Egyesület kizárhatja azt a tagot, aki neki felróható módon az Egyesület érdekeit súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy tagsági viszonyból eredő kötelezettségeinek felszólítás ellenére sem tesz eleget. A kizárásról első fokon az elnökség dönt.

13.§

A tagsági viszony megszűnése után a volt taggal vagy jogutódjával el kell számolni.
V. A tagok jogai és kötelességei

14.§ A tag jogai

(1) Részt vehet az Egyesület  tevékenységében és rendezvényein

(2) Tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Egyesület közgyűlésen az egy „egy tag – egy szavazat” elv alapján.

(3) A tag választható, tisztséget viselhet az Egyesület testületeiben

(4) A tisztségviselőktől és a vezetőségtől felvilágosítást kérhet az Egyesület érintő bármely kérdésről

(5) A tagok legalább 1/3 részének írásos bejelentésével alátámasztva kezdeményezhet a közgyűlés összehívását, egyénileg is javaslatokat indítványokat tehet , jogosult az Egyesület védelmére a gazdálkodás jogsérelme esetén.

15.§ A tag kötelességei

(1) Köteles minden tag a Egyesület céljainak megvalósítása érdekében a többi taggal együttműködni.

(2) Köteles az Egyesület  alapszabályban és etikai kódexben foglaltakat betartani.

(3) A zöldáram (napelem és mikro CHP) és más szolgáltatásokat az Egyesület üzleti szabályzatának rendelkezései szerint elszámolni.

(4) Az Egyesület vagy a Egyesület tagokkal szemben keletkezett fizetési kötelezettségeknek pontosan eleget tenni

(5) Egyesületi közgyűlés által évente meghatározható  éves tagdíjat fizetnek a Egyesület tagjai.

VI. Az Egyesület  szervezeti rendje

16.§  Egyesület közgyűlés

(1) A zöld gazdaságsegítő egyesületi önkormányzat legfőbb szerve az Egyesület közgyűlése. Hatáskörébe tartozik
• Az alapszabály megállapítása és módosítása
• Az Egyesület  elnökének megválasztása, az Egyesület elnökség tagjainak és a felügyelő bizottságnak a megválasztása és visszahívása
• Közgyűléshez benyújtott felvételi és kizárási fellebbezések elbírálása
• Az éves tagdíj és az egyszeri belépési díj mértékének meghatározása
• A tagi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó alapvető szabályok és a szolgáltatások díjainak meghatározása
• Az Egyesület éves költségvetésének és éves beszámolóinak megvitatása és elfogadása
• Az Egyesület feloszlatása

(2) Minden jelenlévő tag egy szavazattal rendelkezik. Jelen nem lévők helyettesítése nem lehetséges. A határozathozatal nyílt. A tisztségek tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen. Nyíl szavazási szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(3) A közgyűlés jelenlévő tagjainak 2/3-os szótöbbsége szükséges
• Az alapszabály megállapításához, módosításához
• Az Egyesület feloszlatásához
• Más szervezethez történő csatlakozáshoz, illetve azzal történő egyesüléshez

(4) A közgyűlést minden évben legalább egyszer az első negyedévben össze kell hívni (rendes közgyűlés). Az elnök a közgyűlést köteles összehívni akkor is, ha a tagok 1/3 része ezt írásban vagy a www.ecoflotta-hazXX.hu klaszter honlapon megadott e-mail levélben kéri. A közgyűlés napirendjét tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal korábban a tagoknak postai levélként meg kell küldeni. Az e-mail címet megadó tagoknak elektronikus levélként küldhető a meghívó.

(5) A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele megjelent. Határozatképtelenség esetén ugyanazon a napon, de legalább egy órával későbbi időpontra összehívott újabb közgyűlés ha ezt az elnök a meghívóban közli – a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

(6) A közgyűlésen az elnök akadályoztatása esetén az elnökség egy tagja elnököl. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyv vezetője és a közgyűlés által kijelölt két hitelesítő tag ír alá.


17.§ Az elnökség

(1) A elnökség a közgyűlés által megválasztott elnökből és minimum 5 fő elnökségi tagból áll. A választás két évre szól.

(2) Az elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan kérdés eldöntése, amelyet az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe.

(3) Az elnökség irányítja az Egyesület éves és távlati 5 éves Budapest kerületi zöldáram gazdaságsegítő  nonprofit üzleti terv szerinti működését a közgyűlés határozatainak megfelelően. Gyakorolja a munkáltatói jogokat és alkalmazza az üzleti tervnek megfelelő üzletvezető szervezetet.

(4) Az elnökség tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik beszámolni. Üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. Feladata az éves költségvetés, és beszámoló elkészítése.

(5) Javaslatot tesz a közgyűlésnek az Egyesület  tagjainak együttműködését szabályozó üzleti tervre és árlistára. Dönt díjak, jutalmak, tiszteletdíjak, alkalmazottak felvétele és javadalmazása ügyében.

(6) Az elnök és az elnökség tagjai az Egyesület érdekében végzett munkájukért nem kapnak tiszteletdíjat. Számlával igazolt költségeikért költségtérítésben részesülhetnek az üzletszabályzatban szabályozott módon és mértékben.

(7) Az elnökség határozat képességéhez legalább tagjainak 50%-os jelenléte szükséges. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyenlő szavazat esetén az elnök szavazata dönt. Az elnökség üléseit az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vagy megbízott elnökségi tag.


18.§ Az elnök feladatai

Az Egyesület működésének irányítása. Az alapszabály és az üzletszabályzat betartatása. Kifizetések utalványozása. Közgyűlés és elnökségi ülés összehívása. A közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának biztosítása.

19. Az üzletvezető szervezet feladatai

(1) Az Alapszabály, a közgyűlés és az elnökség döntései alapján az Egyesület  éves üzleti terv szerinti működésének és  közhasznú energia fogyasztóvédelmi munkaprogramjának megvalósítása. A nonprofit zöldáram gazdaságsegítő gazdálkodási tevékenységek tervezése és kettős könyvelése is feladata.

(2) Az Egyesület  www.ecoflotta-hazXX.hu honlap üzemeltetése és aktualizálása. Az Egyesület  belső és külső (PR) kommunikációjának kialakítása és működtetése

(3) Budapest …kerület középületi és magáénépületi valamint alternatív jármű FLOTTA zöldenergia igények feltérképezése alapján éves kerületi SEAP mikroerőmű tervek és EU pályázati tervek készítése.

20.§ A felügyelő bizottság

(1) Folyamatosan ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását, vagyon és pénzkezelését. Ellenőrizheti és vizsgálhatja az Egyesület kettős könyvelését.

(2) A közgyűlésnek tartozik beszámolni évente legalább egy alkalommal. Ellenőrzési tapasztalatait az elnökséggel kell először egyeztetnie.VII. Az Egyesület gazdálkodása

21.§

Az  Egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, üzleti terv szerint közvetített szolgáltatások közvetítési díjából valamint jogi és magánszemélyektől kapott kiemelkedően közhasznú mecenatúra támogatásokból képződik. Az Egyesület  gazdálkodási feladatait az elnökség megbízása alapján a Zöld Kereszt Egyesületi Ecoflotta-ház® üzleti szoftverrel rendelkező üzletvezető végzi.
 
22.§

(1) Az Egyesület közhasznú energia fogyasztóvédelmi célú működési feltételeinek megteremtése érdekében gazdasági tevékenységet is folytathat. Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok a tagdíjakon túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(2) A keletkezett bevételek csak működésre és partner közhasznú szervezetek támogatására használhatók. Egyesületi energiaszolgáltató épület és tárgyi eszköz vagyon nem képezhető, csak bérelhető. Ez alól a működést szolgáló épület és irodai tárgyi eszközök kivételt képeznek.

(3) Az Egyesület nem felelős az éves üzleti terve szerint közvetített energia és más szolgáltatásoknál a tagok egymással szembeni kötelezettségeiért.

VIII. A Egyesület megszűnése


23.§

Az Egyesület megszűnik feloszlás, más egyesülettel való egyesülés, ügyészégi kezdeményezésre feloszlatás, illetve megszűnésének bírósági megállapítása esetén. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés határoz.